Сертификати

С цел запазване и засилване на потребителския интерес ръководството на „КРИСТАЛ ГЛАС” ЕООД се ангажира да насочи усилията си в следните направления:

Внедряване, поддържане и ефикасно функциониране на изградената процесноориентирана и сертифицирана СУК

Провеждане на пазарна стратегия, ориентиране към клиента и неговите изисквания, на основата на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от дружеството продукти и услуги: стъклопакети за AL и PVC дограма и стъкларски услуги;

Обновяване на съществуващите и внедряване на нови продукти и технологии на основата на ориентираната към клиентите пазарна маркетингова стратегия;

Определяне и изпълнение на отговорностите на ръководния персонал по отношение на качеството в процеса на непрекъснато подобряване на СУК и работата на дружеството;

За продукцията си „КРИСТАЛ ГЛАС“ ЕООД предлага пълен набор от документи в съответствие с всички изменения на „НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ“

-Декларация за съответствие;
-Гаранционен сертификат;
-Данни за изолационните свойства на своите продукти